Ders Bilgileri

Temel Hukuk

Yazısız Kaynaklar (Örf ve Âdet hukuku)

Kanuna aykırı Örf ve Adet Hukuku olmaz. Ceza hukuku alanında örf ve adet hukukunun kaynak olması mümkün değildir. Yazılı hukuk kaynaklarında bir hukuk kuralı bulunmadığı zaman başvurulur. Bu nedenle bunlara tali kaynak da denilir. Bir adet ya da geleneğin, örf ve adet hukuk olabilmesi İçin, bazı unsurlar içermesi gerekir:   –          Süreklilik                           : Kural, çok…

Hukukun Kaynakları

NORMLAR HİYERARŞİSİ Bir hukuk düzeninde var olan normlar altlık – üstlük ilişkisi içinde yapılanırlar. Alt basamakta olan norm geçerliliğini üst basamakta olan normdan alır ve dolayısıyla ona uygun olmak zorundadır. Alttaki norm da üstteki normun işleyişini, hayata geçirilmesini sağlar. Bu ilişkiye normlar hiyerarşisi denir. Normlar hiyerarşisinin en üstünde anayasa yer almaktadır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.…

Hukuk Kurallarının Çeşitleri

1. Emredici Hukuk Kuralları: Kişilerin kesinkes uymak zorunda oldukları ve aksine bir işlem yapamayacakları kurallara emredici (amir) kurallar denir. Emredici hukuk kurallarının düzenledikleri alanda kişilerin iradeleri dikkate alınmaz. Başka bir deyişle, emredici kurallarla düzenlenmiş bir hususta, kişiler bu kurallara aykırı hukukî işlem ya da sözleşme hazırlayarak emredici kanun hükmünü etkisiz hale getiremezler.  Emredici hukuk kurallarının…

Hukuk Kurallarında Yaptırım

Hukuk kurallarına uyulmaması halinde uygulanan zorlayıcı nitelikteki devlet gücüne yaptırım adı verilmektedir ve maddî yaptırım bir hukuk kuralı özelliği olarak diğer sosyal düzen kurallarından farklılık sağlamaktadır. Yaptırım hukuk kurallarına uyulması yönünde bir eğilim yaratır; yani bir hukuk kuralına uymakla yükümlü olduğunu ve uymadığı takdîrde belli bir yaptırımla muhatap kalacağını bilen birey söz konusu kurala uymak…

Hukuk Kurallarının Özellikleri

Soyutluk: Soyutluk özelliği, bu kuralların somut olaylar için değil gelecekte meydana gelme olasılığı olan soyut olaylar için düzenlendiğini gösterir. Yasalarla belirtilen kurallar sadece bir olaya uygulanmaz. Yasa yürürlükte olduğu sürece, düzenlendiği konu ile ilgili olarak meydana gelebilecek tüm olaylara uygulanır. Genellik: Hukuk kuralları herkese uygulanmak üzere düzenlenir. Düzenlendiği konu ile ilgili her kişiye ve her…

Get Adobe Flash player